Tarievenlijst

In onze praktijk gelden voor 2024 de volgende tarieven:

Behandeling / product prijs
Per zitting € 44,00
Zitting inclusief uitbehandeling € 61,00
Zitting inclusief inrichtingstoeslag € 52,00
Screening bij DTF € 20,00
Screening, intake en onderzoek € 71,00
Intake en onderzoek € 61,00
Intake en onderzoek aan huis € 78,00
Intake en onderzoek in inrichting € 69,00
Behandeling Manuele therapie € 55,00
Tarieven fitness prijs
10x trainen € 105,00
20x trainen € 196,00
30x trainen € 278,00

Zorgverzekeraars en vergoedingen

VisieFit heeft met alle zorgverzekeraars een contract gesloten. Of u uw behandelingen vergoed krijgt, hangt echter af van de aard van uw klachten en de manier waarop u verzekerd bent. Wanneer u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie vallen de behandelingen niet onder uw eigen risico en hoeft u deze niet zelf te betalen. Meer informatie over vergoeding van onze behandelingen kunt u opvragen bij uw verzekeraar.

Betalingsvoorwaarden

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
 • De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

Huisreglement

Door de praktijk zijn huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

 • Patiënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden.
 • VisieFit Fysiotherapie werkt volgens de wet WGBO. De wet kunt u opvragen bij uw therapeut.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van patiënten.
 • Lectuur in de wachtruimte is eigendom van de praktijk en mag niet meegenomen worden.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
Menu